Translation status

Strings26
96.1% Translate
Words518
99.4%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
address-book-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
calculator-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 2 Translate
calendar-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
camera-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Ciborium (Removable Media)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
clock-app
81.9% 77.5% 0.0% 0 100 Translate
dialer-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
docviewer-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
filemanager-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 2 Translate
gallery-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
messaging-app
97.3% 97.4% 0.0% 0 4 Translate
music-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Printing App
98.0% 99.4% 0.0% 0 1 Translate
system-settings
94.1% 93.7% 2.9% 0 35 Translate
telegram-app
97.4% 97.2% 2.5% 0 0 Translate
terminal-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 1 Translate
UI Extras
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
weather-app
100.0% 100.0% 0.0% 0 1 Translate
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/ubports
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository https://github.com/ubports/ubports-app.git
Repository branch master 42b17a2
Translation file po/sc.po
When User Action Translation
10 days ago None Committed changes UBports/ubports-app - Sardinian
11 days ago Adrià Translation changed UBports/ubports-app - Sardinian
Versione:
11 days ago None Committed changes UBports/ubports-app - Sardinian
11 days ago Adrià Comment added UBports/ubports-app - Sardinian
a month ago None Resource update UBports/ubports-app - Sardinian
a month ago Matteo Mandis Suggestion accepted UBports/ubports-app - Sardinian
Informatziones
a month ago Flavia Suggestion accepted UBports/ubports-app - Sardinian
UBports est istadu creadu e esistet gràtzias a is voluntàrios de sa comunidade acanta de tue e in totu su mundu. Mancari non pidamus unu pagamentu fissu, dipendemus dae s'amparu finantziàriu de sa comunidade. Si Ubuntu Touch t'agradat e boles chi su progetu tèngiat fortuna, cunsìdera una <a href='https://paypal.me/ubports'> donatzione sìngula</a> o <a href='https://patreon.com/ubports'> mensile</a> o <a href='https://liberapay.com/ubports'> setimanale</a>. Ddu apretziamus a beru e ischimus chi t'at a fàghere praghere meda a donare su cuntributu e a partetzipare. In càmbiu, t'amus a donare unu servìtziu bonu e s'oportunidade cun trasparèntzia a totus is membros de su progetu.
a month ago None Committed changes UBports/ubports-app - Sardinian
a month ago Flavia Suggestion removed UBports/ubports-app - Sardinian
a month ago Flavia Translation changed UBports/ubports-app - Sardinian
Non sias isceti un'ispetadore - Fai-ghe·ti s'autore de sa cambiada!
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 26 518
Translated 96.1% 25 515
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 5, 2018, 4:23 p.m.
Last author Adrià

Activity in last 30 days

Activity in last year