Source Translation
about informatziones
add agiùnghere
address indiritzu
address book rubrica
adjust acontzare
admin amministradore
alarm ispertadore
alarm allarme
album album
alert avèrtere
alert avisu
any niunu
APN puntu de atzessu
app aplicatzione
appearance aspetu
application aplicatzione
appointment apuntamentu
archive archìviu
arrchive depòsitu
ascending ascendente
ascending ascendente
association collegamentu
attachment allegadu
attempt tentativu
audio àudio
authenticate autenticare
authentication autenticatzione
authorize autorizare
automatically in automàticu
back in segus
background de segundu pranu
background isfundu
backup de seguresa
badge insigna
badge insigna
balance bilantzu
ban bandire
behind a coa
blacklist lista niedda
block blocare
bookmark marcadore
bot bot
bottom bàsciu
brightness lugore
broadcast difusione
browse isfogiare
browser navigadore
bubble bussica
bubble bussica
build versione
When User Action Detail Object
2 weeks ago amm Glossary updated UBports/Sardinian
tzarrada
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
palita
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
annapadura
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
enter (tecla)
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
fine (tecla)
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
invitare (a calicunu)
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
mere
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
argumentu
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
data e ora
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
ordinare
Browse all glossary changes