Source Translation
about informatziones
add agiùnghere
address indiritzu
address book rubrica
adjust acontzare
admin amministradore
alarm ispertadore
alarm allarme
album album
alert avèrtere
alert avisu
answer rispòndere
answer risposta
any niunu
APN puntu de atzessu
app aplicatzione
appearance aspetu
application aplicatzione
appointment apuntamentu
archive depòsitu
archive archìviu
ascending ascendente
ascending ascendente
association collegamentu
attachment allegadu
attempt tentativu
audio àudio
authenticate autenticare
authentication autenticatzione
authorize autorizare
automatically in automàticu
back in segus
background de segundu pranu
background isfundu
backup de seguresa
badge insigna
badge insigna
balance bilantzu
ban bandire
behind a coa
blacklist lista niedda
block blocare
bookmark marcadore
bot bot
bottom bàsciu
brightness lugore
broadcast difusione
browse isfogiare
browser navigadore
bubble bussica
amm

Glossary added

UBportsSardinian

pachete
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

sarva-ischermu
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

istudare
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

risposta
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

rispòndere
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

pònnere in ispera (una mutida)
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

refudare
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

cussìgiu
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

identificatzione cun imprenta
a year ago
amm

Glossary added

UBportsSardinian

connessione
a year ago
Browse all glossary changes