Source Translation
about informatziones
add agiùnghere
address indiritzu
address book rubrica
adjust acontzare
admin amministradore
alarm ispertadore
alarm allarme
album album
alert avèrtere
alert avisu
any niunu
APN puntu de atzessu
app aplicatzione
appearance aspetu
application aplicatzione
appointment apuntamentu
archive archìviu
arrchive depòsitu
ascending ascendente
ascending ascendente
attachment allegadu
attempt tentativu
audio àudio
authenticate autenticare
authentication autenticatzione
authorize autorizare
automatically in automàticu
back in segus
background de segundu pranu
background isfundu
backup de seguresa
badge insigna
badge insigna
balance bilantzu
ban bandire
behind a coa
blacklist lista niedda
block blocare
bookmark marcadore
bot bot
brightness lugore
browse isfogiare
browser navigadore
bubble bussica
bubble bussica
build versione
button pulsante
cache memòria temporànea
call mutida
When User Action Detail Object
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
aplicatzione web
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
navigatzione
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
istèsia
2 weeks ago amm Glossary added UBports/Sardinian
ingrandimentu
a month ago amm Glossary added UBports/Sardinian
istantànea
a month ago amm Glossary added UBports/Sardinian
terminal
a month ago amm Glossary added UBports/Sardinian
ischermu intreu
a month ago amm Glossary added UBports/Sardinian
visualizare
a month ago amm Glossary added UBports/Sardinian
tipografia
a month ago amm Glossary added UBports/Sardinian
iscontzare
Browse all glossary changes